جستجو بر اساس نام دستگاه یا نام شرکت سازنده به صورت فارسی یا انگلیس ویا نام گروههای دانشکده پزشکی به صورت فارسی صورت گردد.جهت مشاهده کامل مشخصات دستگاه از ستون"انتخاب دستگاه" دکمه رادیوئی آن را تیک بزنید نام گروهها شامل1 -علوم تشریحی-آناتومی 2-علوم تشریحی-بافت شناسی 3-علوم تشریحی-بیولوژی ملکولی4-قارچ و انگل شناسی5-آسیب شناسی6-میکروب شناسی7-فیزیولوژی8-ایمنی شناسی 9 -فیزیک ومهندسی پزشکی10-آزمایشگاه مرکزی
Search:

لطفا کلمه مورد نظر را وارد کنید

مشاهده کامل مشخصات دستگاه نام دستگاه نام گروه انتخاب دستگاه