امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

شنبه, 02 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه میکروب

 

 

عنوان

 

سال تحصیلی

 

برنامه درسی نیمسال دوم 94-93

 

 

نام درس

 

نام استاد

 

شماره درس

 

تعدادواحد

 

برنامه هفتگی

 

محل کلاس 

 

تاریخ امتحان

 

پیش نیازدرس 

 باكتري شناسي نظري پزشكي 1 دکتر شجاعی  127402  1   24    
 باكتري شناسي نظري پزشكي 1 دکتر شجاعی  127402  1    24    
باکتری شناسی پزشکی 2 دکتر نصراصفهانی 127404 2   24    
باکتری شناسی پزشکی 2 دکتر فاضلی 127404 2   24    
میکروبشناسی عملی پزشکی دکترنصر اصفهانی 127405 1   آزمایشگاه گروه    
میکروبشناسی عملی پزشکی دکتر نصراصفهانی 127405 1   آزمایشگاه گروه    
میکروبشناسی عملی پزشکی دکترفاضلی 127405 1        
میکروبشناسی عملی پزشکی دکترفاضلی 127405 1        
 روشهای نمونه گیری در عفونت بیمارستانی  دکتر صفایی  127406  1

 

     
 ویروس شناسی پزشکی  دکتر مقیم  127403  1

 

     
 میکروب شناسی نظری داروسازی  دکتر شجاعی  127407  

 

     
 میکروب شناسی عملی داروسازی  دکتر فقری - دکتر شجاعی- دکتر پورسینا  127411  

 

     
 میکروب شناسی نظری مامایی  دکتر فاضلی  127301  1.5

 

     
 میکروب شناسی عملی مامایی  خانم حسینی  127303  0.5

 

     
 میکروب شناسی نظری اتاق عمل  دکتر پورسینا  127302  1

 

     
 میکروب شناسی عملی اتاق عمل  دکتر پورسینا  127303  0.5

 

     
 میکروب شناسی و استریلیزاسیون نظری  خانم حسینی  127304  1.5

 

     
 میکروب شناسی و استریلیزاسیون عملی  خانم حسینی  127304  0.5

 

     
 باكتريهاي بيهوازي نظري  دكتر فقري -دكتر نصر -دكتر صفايي  127609  1    اتاق شوراي گروه    
میکروبشناسی عملی پرستاری آقای کریمی  127303  0.5    آزمایشگاه    
عوامل ضدميكروبي و مقاومت دكتر فاضلي -دكتر فقري  127629  1    اتاق شوراي گروه    
میکروبشناسی نظری پرستاری دکتر فقری  127301  1/5   6پرستاری    
میکروبشناسی مواد غذایی عملی دکتر صفایی - خانم پورسینا  127312  1   آزمايشگاه    
میکروبشناسی مواد غذایی نظری دکتر صفایی - دکتر نصر  127305  2    كلاس 2بهداشت    
میکروبشناسی عمومی تغذیه عملی دکتر شجاعی  127310  1    آزمايشگاه ميكروبشناسي    
میکروبشناسی عمومی تغذیه نظری دکتر شجاعی  127308  2    كلاس 7بهداشت    
ویروس شناسی دندانپزشکی دکتر مقیم 127415  1   1دندانپزشکی    
كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي4 گروه استادان 127213  3    مراكز بيمارستاني    
میکروبشناسی عملی دندانپزشکی دکترنصر - خانم حسيني  127417  1   آزمايشگاه ميكروبشناسي    
میکروبشناسی عملی دندانپزشکی دکتر فقری - آقای کریمی 127417  1   آزمايشگاه ميكروبشناسي    
ساختمان و فيزيولوژي ميكروارگانيسمها  دكتر نصر-دكتر صفايي -دكتر فقري  127502  2   اتاق شوراي گروه    
باكتري شناسي سيستماتيك 1 دكتر شجاعي  127513  2   اتاق شوراي گروه    
سمينار2  دكتر نصر -دكتر صفايي  127635  1   اتاق شوراي گروه    
ميكروبشناسي عمومي تغذيه عملي  خانم حسيني  127310  1   آزمايشگاه ميكروبشناسي    
ویروس شناسی پزشکی  دکتر مقیم  127403  1   24پزشكي    
ویروس شناسی پزشکی  دکتر مقیم  127403  1   24پزشكي    
اصول مديريت و قوانين آزمايشگاهي  دكتر فقري -دكتر صفايي  127221  1   كلاس 32    
كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي 1  گروه استادان  127207  3   مراكز بيمارستاني    
كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي2  گروه استادان  127209  3   مراكز بيمارستاني    
كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي3  گروه استادان  127211  3   مراكز بيمارستاني    
ايمني و كيفيت ميكروبي مواد غذايي  دكتر صفايي -دكتر نصر    3        
نقش باكتريها در بيوتكنولوژي  دكتر صفايي -دكتر فاضلي  127613  2   اتاق شوراي گروه    
ميكروبشناسي دستياران دندانپزشكي  دكتر شجاعي  127212  0.71   تالار حكمي    
باكتري بيهوازي عملي دكتر فقري -دكتر نصر -دكتر صفايي 127611 1   آزمايشگاه    

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD