امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

دوشنبه, 04 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه روان پزشکی

 

موضوع
برنامه دروس تئوري دستياري سال تحصيلي 93-92 
 برنامه کشیک دستیاران مرکز نور-فروردین ماه 93
 برنامه ECT دستیاران نور- نیمه اول فروردین ماه 93
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی الزهرا نیمه دوم فروردین 93
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور اردیبهشت 93 
 برنامه کشیک دستیاران سال2 مرکز الزهرا اردیبهشت 93
برنامه ECT دستیاران مرکز نور اردیبهشت 93 
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور خردادماه 93
 برنامه کشیک دستیاران سال 2 مرکز الزهرا خردادماه 93
برنامه ECT دستیاران مرکز نور خردادماه 93 
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور تیرماه 93
برنامه کشیک دستیاران سال 2 مرکز الزهرا تیرماه 93 
 برنامه ECT دستیاران نور تیرماه 93
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور مردادماه 93
 برنامه کشیک دستیاران سال2 روانپزشکی مرکز الزهرا مرداد 93
 برنامه ECT دستیاران روانپزشکی نور مرداد ماه 93
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور شهریور 93
برنامه کشیک دستیاران سال2 مرکز الزهرا شهریور 93 
برنامه ECT دستیاران نور شهریور 93 
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور مهرماه 93 
 برنامه ECT دستیاران مرکز نور مهرماه 93
برنامه کشیک دستیاران سال 2 مرکز الزهرا مهرماه 92 
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکزنورآبان ماه 93 
برنامه ECT دستیاران نور آبان ماه 93 
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز الزهرا آبان ماه 93
برنامه کشیک دستیاران مرکز نور آذرماه 93 
برنامه کشیک دستیاران مرکز الزهرا آذرماه 93 
برنامه ECT دستیاران نور آذرماه 93 
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز نور - دی ماه93
برنامه کشیک دستیاران سال2 مرکز الزهرا- دی ماه 93
برنامه ECT دستیاران مرکز نور - دی ماه 93
برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی مرکز پزشکی نور- بهمن 93 
برنامه کشیک دستیاران سال 2 مرکز الزهرا- بهمن 93 
برنامه ECT دستیاران مرکز نور- بهمن ماه 93 
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی نور-اسفند 93
 برنامه کشیک دستیاران روانپزشکی الزهرا- اسفند 93
 برنامه Ect دستیاران روانپزشکی اسفند 93
 برنامه کشیک نوروزی دستیاران روانپزشکی نور-فروردین 94
 

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD