امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

شنبه, 02 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه میکروب

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی گرایش تحصیلی موضوع پایان نامه
فاطمه استاجی     1393

 

 
 مرضیه صفری   1393 

 

 
ژینا وزیرزاده    1393 

 

 
طاهره مطلبی راد   1392

باکتری شناسی

 
مهدی مقدم پور     1392

 باکتری شناسی

 
مهرداد زالی پور     1392

باکتری شناسی 

 
رامین دیباج   1392

باکتری شناسی

 
سمیه جهانی شرافت   1391

باکتری شناسی پزشکی 

 
حسین صداقت   1391

باکتری شناسی پزشکی  

 
داوود آزادی   1391

باکتری شناسی پزشکی  

 
هاجر محمدی   1391

باکتری شناسی پزشکی  

 
علی اکبر رضایی   1391

باکتری شناسی پزشکی  

 
فاطمه  ریاحی

دکتر بهرام نصراصفهانی-

دکتر شراره مقیم 

1390

باکتری شناسی پزشکی  

بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان با روش تایپینگ 24 لوکوس MIRU_VNTR 
سینا مباشری زاده

دکتر حسن شجاعی 

دکتر سید اصغر هوایی

1390

باکتری شناسی پزشکی 

بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم  به متی سیلین وابسته به جامعه در سنین 6-2 سال با روش ulti locus sequence typing   
 امیرمرتضی ابراهیم زاده نامور

دکتر اصغر هوایی - دکتر شراره مقیم

 1389  باکتری شناسی پزشکی تایپینگ مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های اصفهان و تهران در سال 1392 
 حمید واعظ دکتر حاجیه قاسمیان صفایی- دکتر جمشید فقری   1389  باکتری شناسی پزشکی بررسی تایپ مولکولی و موتاسیون ژنهای تنظیمی افلاکس پمپ در پسودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستانهای استان اصفهان،1392 

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD