امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

شنبه, 02 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه میکروب

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی گرایش تحصیلی موضوع پایان نامه
مهدی خورشیدی   1393    
سپهر نوید   1393    
مهدی شعبانی   1393    
دنیا زارع   1393    
مریم محمدوند   1393    
نعمت اله رحیمی   1393    
میثم روزبهانی دکتر سیداصغر هوایی - دکتر بهرام نصر اصفهانی  1391 میکروب شناسی  بررسی ویژگیهای ژنتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مولد توکسین پنتون والنتاین جدا شده از بیماران بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در تابستان 1392 
راضیه کمال دولت آبادی دکترحسین فاضلی- دکترنصراصفهانی  1391 میکروب شناسی بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی مولکولی ژن های blaVEB,blaPER, blaHSV در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBLبیمارستان الزهرا شهر اصفهان 
آزاده  ترقیان دکتر حسین فاضلی- دکتر فرخنده پورسینا  1391 میکروب شناسی بررسی خصوصیات فنوتیپی و ردیابی مولکولی ژن های blaSHV و blaVEB در جدایه های بالینی آسینتوباکتر بومانی تولید کننده ESBLبیمارستان الزهرای شهر اصفهان در سال 92-93 
زینب بابایی دکتر بهرام نصراصفهانی - دکتر حسین فاضلی   1391 میکروب شناسی بازیابی باکتریهای کلی فرم موجود در فیلترهای شنی تصفیه خانه آب آشامیدنی اصفهان به روشهای فنوتیپیک،و PCR-Sequencing ژنهای lacZ و lamB 
راضیه دهبانی پور دکتر جمشید فقری- دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1391 میکروب شناسی  بررسی موتاسیون در ژن های gyrA,parC اشریشیا کلی مقاوم به فلوروکینولونها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونتهای مجاری ادراری بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 92-93 
محمدحسین رضائیان دکتر بهرام نصر اصفهانی- دکتر سیداصغرهوایی   1391 میکروب شناسی تعیین ژنوتیپ گونه های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوژیس موجود در نمونه های دام های اصفهان به روش PCR-RFLP ژن gyrB و تعیین توالی ژن 16srRNA 
حسینعلی راهدار دکتر حسن شجاعی  1391 میکروب شناسی  شناسایی و بررسی فیلوژنیک نوکاردیاهای موجود در منابع محیطی بیمارستانهای استان اصفهان با استفاده از متدولوژی multi locus sequence analysis 
مریم  احمدپور دکتر سیداصغر هوایی - دکتر فرخنده پورسینا 1391 میکروب شناسی بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون والنتاین pvl در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از از بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان
 زهرا طاها نسب   1392  میکروب شناسی  
صدیقه کریمی     1392  میکروب شناسی  
سمیرا محمدی مبارکه   1392 میکروب شناسی  
ملیحه کریمی   1392 میکروب شناسی  
پوریا نصیر مقدس   1392 میکروب شناسی  
سید ابوالفضل حسینی نسب   1392 میکروب شناسی  
نفیسه ملکی   1392 میکروب شناسی  
شیما سپهرپور   1392 میکروب شناسی  

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD