امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه کودکان

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي، به انضمام كشيك دستياران فوق تخصصي و تخصصي در اسفند  93 و فرورردين 94 و كشيك نوروز 94 كارورزان اسفند 93 به انضمام نمرات كارآموزي 2 آذر 93 و نمرات تئوري كارآموزي 1 دي 93 اعلام گرديد.

برنامه كنفرانس هفتگي اساتيد در سال 94 به انضمام برنامه راند و بخش اساتيد در اسفند 93 و فروردين 94 اعلام گرديد.

نمرات كارورزان اطفال در پاييز 93 به انضمام نمرات آسكي دانشجويان آذر لغايت دي 93 اعلام گرديد.

برنامه راند و بخش اساتيد به انضمام برنامه آنكال اساتيد، دستياران تخصصي و فوق تخصصي و كشيك كارورزان در بهمن ماه 93 اعلام گرديد.

نمرات آزمون دوره اي كتبي نوبت اول دستياران به انضمام نمرات اكسترن هاي آبان 93 اعلام گرديد.

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به انضمام برنامه راند در دي ماه 93، كشيك دستياران فوق تخصصي در دي ماه 93، كشيك كارورزان در زمستان 93 و نمرات نهايي آسكي و تئوري مهر لغايت آبان 93 اعلام گرديد.

نمرات تئوري ميان ترم دانشجويان بخش اطفال در مهر لغايت آذر 93 اعلام گرديد.

برنامه راند و بخش اساتيد به انضمام برنامه آنكال اساتيد، كشيك دستياران فوق تخصصي و تخصصي و كارورزان در آذر ماه 93 اعلام گرديد.

برنامه آنكال اعضاء محترم هيأت علمي به انضمام برنامه كشيك دستياران فوق تخصصي، تخصصي، كارورزان و برنامه راند اساتيد در آبان ماه 93 اعلام گرديد.

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD