برنامه های آموزشی کارورزی
موضوع
log book كارورزان گروه اطفال
مباحث Self reading كارورزان بخش اطفال
برنامه كلاس تئوري - تابستان 90
اصلاحيه برنامه كلاس تئوري - بهار 91
اصلاحيه log book كارورزان گروه- زمستان 90
log book كارورزان - بهار 91
برنامه كلاس تئوري - بهار 91