لیست اعضای هیئت علمی گروه جراحی مغزواعصاب وستون فقرات
ofis اتصال به سمت در گروه گرایش نام و نام خانوادگی
ofis مدیر گروه جراح مغزواعصاب دکتر مسیح صبوری
ofis معاون گروه - رئيس بخش ICU بيمارستان الزهرا(س) - مسئول كميته امتحانات دستياري و آموزش دستياران متخصص جراحي مغز و ا عصاب دكتر بهرام امين منصور
ofis --- متخصص جراحي مغز و اعصاب دكتر سيد احمد ميرحسيني
ofis --- متخصص جراحي مغز و اعصاب دكتر رضا پورخليلي
ofis معاون پژوهشي گروه- رابط آموزش مداوم متخصص جراحي مغز واعصاب دكتر سعيد ابريشم كار
ofis مسئول آموزش دستياران و رئيس بخش و ICU بيمارستان آيت اله كاشاني متخصص جراحي مغز واعصاب دكتر احمد شكرچي زاده
ofis مسئول آموزش كارورزان و دانشجويان متخصص جراحي مغز و اعصاب دكتر همايون تابش
ofis مسئول برنامه ريزي آنكال اساتيد متخصص جراحي مغز واعصاب دكتر مجيد رضواني