لیست اعضای هیئت علمی گروه جراحی
ofis اتصال به سمت در گروه گرایش نام و نام خانوادگی
ofis مدير گروه جراحی عروق دکترمنصور صفائی
ofis بازنشسته متخصص جراحي عمومي دکترمحمد علی رجبی
ofis معاون آموزشي ، پژوهشي بيمارستان عضو هسته پژوهشي گروه متخصص جراحي عمومي فلوشيپ پيوند كبد دکتر بهنام صانعی
ofis معاون پژوهشي گروه جراحي - معاون گروه جراحي دکتر محسن محمودیه دهکردی
ofis عضو هسته پژوهشی دکتر سید ابراهیم نوریان
ofis عضوهسته پژوهشی رئيس بخش جراحي عروق جراحی عروق دکتر علی اکبر بیگی بروجنی
ofis مسؤول آموزش کارورزان گروه-عضوهسته پژوهشی رئيس بخش جراحي مردان جراحی عروق دکتر فرشته سلیمی
ofis جراحی اطفال دکتر حیدرعلی داوری
ofis رئيس بخش جراحي نوزادان جراحی اطفال دکتر محمد هادی رفیعی
ofis رئيس بخش جراحي اطفال جراحی اطفال دکتر مهرداد معمارزاده
ofis مسؤول آموزش کارآموزان گروه عضو هسته پژوهشي گروه جراحی اطفال دکترمسعود ناظم
ofis رئیس بخش جراحی توراکس جراحی توراکس دکترعباس طباطبایی
ofis مسئول آموزش دستياران عضوهسته پژوهشی جراحی توراکس دکتر غلامرضا مهاجری
ofis جراحی توراکس دکترسید مظفر هاشمی
ofis عضوهسته پژوهشی گروه جراحی پلاستیک دکترحسین ابدالی
ofis جراحی پلاستیک دکترمهدی راستی اردکانی
ofis رئیس بخش جراحی پلاستیک جراحی پلاستیک دکترمحمود عمرانی فرد
ofis جراحی پلاستیک دکترشهریار لقمانی
ofis جراحی قلب دکترغلامرضا بهدادمهر
ofis جراحی قلب دکتر حمید بیگدلیان
ofis جراحی قلب دکتر محمود سعیدی
ofis جراحی قلب دکترمحسن میرمحمدصادقی
ofis استاديار فوق تخصص جراح عروق دكتر حافظ قاهري
ofis استاديار مسئول آموزش دستياران عضو هسته پژوهشي گروه تخصص جراحي عمومي فلوشيپ لاپاراسكوپي دكتر بهروز كليدري
ofis استاديار فوق تخصص جراحي پلاستيك دكتر مهرداد پارسا اديب
ofis هيات علمي فلوشيپ كولوركتال خانم دكتر فرانك بهرامي