اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-8:39

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : شاخ فرعي رحم

استاد : سركار خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم دكتر اسفندياري

زمان : دوشنبه 97/7/9 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-8:33

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : تازه های ناباروری با فاکتورهای مردانه

استاد : سركار خانم دكتر مردانيان

دستيار : خانم دكتر زمانسرايي

زمان : دوشنبه 97/7/2 - ساعت 9 صبح

مكان : يبمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

دستور العمل انتخاب استاد ممتاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-7:13

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-7:10

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر مينا احمدي

موضوع :  بررسي مقايسه اي نتايج هيستروسالپنگوگرافي بعد از درمان EP به سه روش لاپاروسكوپي ، لاپاراتومي و متوتروكسات

استاد راهنما:  سركار خانم دكتر خاني ، سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه  97/7/9 - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-7:10

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر مينا احمدي

موضوع :  بررسي مقايسه اي نتايج هيستروسالپنگوگرافي بعد از درمان EP به سه روش لاپاروسكوپي ، لاپاراتومي و متوتروكسات

استاد راهنما:  سركار خانم دكتر خاني ، سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه  97/7/9 - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

 

برنامه هاي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-7:40

برنامه هاي مهر ماه 97 بر روي سايت گروه قرار داده شد.

كنگره نماز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-6:23

كنگره هموستاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-5:56

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir