اخبار گروه زنان و زایمان

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-10:28

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر فاطمه اسماعيليان

موضوع : بررسي مقايسه اي سونوگرافي و تومور ماركر CA 125  در پيشگويي تشخيص بدخيمي توده هاي ادنكس

استاد راهنما : سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه 97/5/8 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

داروهاي تحقيقاتي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-11:13

برنامه هاي مرداد ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-9:59

برنامه هاي مرداد ماه 97 بر روي سايت مي باشد

همايش

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-13:45

هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-8:32

بيمه تكميلي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-8:31

نمرات دانشجويان زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/23-8:37

نمرات نهايي دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

نامه بانك سينا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-12:08

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir