اخبار گروه زنان و زایمان

كنگره هموستاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:26

كنگره شيراز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:24

جشنواره شهيد مطهري

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:20

احكام كارگزيني هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-11:49

كمپ تابستاني

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-16:03

خروج از تمام وقت جغرافيايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-11:54

برنامه هاي شهريور ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-14:03

برنامه هاي شهريور ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

اصلاحيه ماده 12 آئين نامه اداري

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-12:51

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir