اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات کتبی دستیاری اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-10:11

نمرات کتبی دستیاری اردیبهشت 94  بر روی سایت می باشد .

نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی اسفند ماه 93

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-10:12

نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی اسفند ماه 93 بر روی سایت می باشد .

آسکی دانشجویان فروردین 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-9:36

تقسیم بندی امتحان آسکی دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 برروی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir