اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-10:42

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : Gestational Diabetes Mellitus

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار : خانم دكتر وليان

زمان : دوشنبه 97/3/28 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

امتحانات پايان دوره كارآموزان و كارورزان خرداد و تير 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-11:27

امتحان شفاهي پايان دوره كارآموزان زنان خرداد و تير 97 =   97/4/30 ، ساعت 8 صبح مركز مهارتهاي دانشگاه

امتحان كتبي پايان دوره كارآموزان زنان خرداد و تير 97 =  97/4/31 ، ساعت 12 ظهر دانشكده پزشكي 

امتحان كتبي پايان دوره كارورزان زنان خرداد و تير 97 = 97/4/26 ، ساعت 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي

 

كنگره گزارش هاي باليني

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-10:54

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-10:08

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = پره ترم ليبر

استاد = سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار = خانم دكتر ارشد

زمان = دوشنبه 97/3/21 - ساعت 9 صبح

مكان =  بيمارستان شهيد بهشتي

 اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:33

ژورنال كلاپ زنان و مامايي درتاريخ پنجشنبه 97/3/17 برگزار نمي گردد .

اصلاحيه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:37

اصلاحيه نمرات ارتقاء دستياران سال سوم و اصلاحيه برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان الزهرا در خرداد ماه 97 بر روي سايت مي باشد.

خدمات رفاهي هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:27

مدارك شركت در كنگره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-15:19

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir