اخبار گروه زنان و زایمان

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:40

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر مينا احمدي

موضوع :  بررسي مقايسه اي نتايج هيستروسالپنگوگرافي بعد از درمان EP به سه روش لاپاروسكوپي ، لاپاراتومي و متوتروكسات

استاد راهنما:  سركار خانم دكتر خاني ، سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه  97/7/9 - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

 

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:40

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر مينا احمدي

موضوع :  بررسي مقايسه اي نتايج هيستروسالپنگوگرافي بعد از درمان EP به سه روش لاپاروسكوپي ، لاپاراتومي و متوتروكسات

استاد راهنما:  سركار خانم دكتر خاني ، سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه  97/7/9 - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

 

برنامه هاي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-10:10

برنامه هاي مهر ماه 97 بر روي سايت گروه قرار داده شد.

كنگره نماز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:53

كنگره هموستاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:26

كنگره شيراز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:24

جشنواره شهيد مطهري

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-9:20

احكام كارگزيني هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-11:49

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir