اخبار گروه زنان و زایمان

برنامه های خرداد 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-9:11

برنامه های خرداد ماه 94 بر روی سایت گروه می باشد .

ننمرات کارورزان زنان بهمن و اسفند 93

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/31-10:46

نمرات پایان دوره کارورزان زنان مامامایی بهمن و اسفند 93 بر روی سایت گروه می باشد .

آسکی دستیاری زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/29-12:43

نمرات آسکی دستیاری زنان بر روی سایت گروه قابل مشاهده می باشد .

نمرات نوبت اول مربوط به اسفند 93 و نمرات نوبت دوم مربوط به اردیبهشت 94 می باشد .

نمرات کتبی دستیاران زنان اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/23-11:07

نمرات کتبی دستیاران زنان و مامایی اردیبهشت 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات کتبی دستیاری اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-13:41

نمرات کتبی دستیاری اردیبهشت 94  بر روی سایت می باشد .

نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی اسفند ماه 93

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-13:42

نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی اسفند ماه 93 بر روی سایت می باشد .

آسکی دانشجویان فروردین 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/22-13:06

تقسیم بندی امتحان آسکی دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 برروی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir