اخبار گروه زنان و زایمان

tetst

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:30

truytru

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-10:24

trurteuiyt

نمره

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-9:58

نمرات کارورزان مهر و آبان 95 بر روی سایت سما ثبت شده است .

نمره

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-13:11

نمرات کارورزان زنان و مامایی مهر و ابان  95 بر روی سایت گروه می باشد .

نمرات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-9:11

نمرات دانشجویان زنان و مامایی مهر و ابان 95 بر روی سایت سما ثبت موقت شده است .همچنین نمرات در سابت گروه دانشکده پزشکی قابل مشاهده می باشد.

برنامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-9:03

برنامه های گروه زنان و مامایی بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی در بهمن ماه 95 بر روی سایت می باشد.

امتحان دانشجویی و کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/22-11:07

امتحان آسکی پایان دوره دانشجویی = پنجشنبه سی ام دی ماه 95

امتحان کتبی پایان دوره دانشجویی = چهارشنبه بیست و نهم دی ماه 95

امتحان پایان دوره کارورزی = سه شنبه و چهارشنبه بیست و هشتم و بیست و نهم دی ماه 95

سوال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/02-9:45

سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری درون گروهی دی ماه 95 بر روی سایت در قسمت سوالات می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir