نمرات ارتقا دستياري

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات ارتقا سال 1397 دستياران زنان بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir