كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-7:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : بررسي استنوز سرويكس و اعمال IUI , IVF

استاد : سركار خانم دكتر مردانيان

دستيار : خانم دكتر صالح زاده

زمان : دوشنبه 98/2/23 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir