كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-10:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = پره ترم ليبر

استاد = سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار = خانم دكتر ارشد

زمان = دوشنبه 97/3/21 - ساعت 9 صبح

مكان =  بيمارستان شهيد بهشتي

 اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir