كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : Tuboovarian Abcess

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر نوابي

بيمارستان شهيد بهشتي  - ساعت 9 صبح

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir