قابل توجه دستياران گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلاس درس ژورنال كلاپ ساعت 9 صبح و امتحان كتبي درون گروهي دستياران ساعت 10 صبح در بيمارستان بهشتي در تاريخ 97/2/27  برگزار خواهد شد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir