فیلم 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-11:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روش انجام گره یک دستی و دو دستی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir