سمينار آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سمينار آموزشي اهميت ارزيابي تغذيه در بيماران بستري با امتياز آموزش مداوم

( جدول برنامه در قسمت فعاليت هاي پژوهشي - سمينارها مي باشد )

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir