برنامه هاي تير ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هاي تير ماه 98 بر روي سايت مي باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir