امتحان كارآموزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-14:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان كتبي پايان دوره كارآموزان فروردين و ارديبهشت 97 در تاريخ 97/2/31 در دانشكده پزشكي ساعت 12 برگزار خواهد شد .

امتحان آسكي پايان دوره كارآموزان فروردين و ارديبهشت 97 در تاريخ 97/2/29 در مركز مهارتهاي دانشگاه ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir