اصلاحيه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اصلاحيه نمرات ارتقاء دستياران سال سوم و اصلاحيه برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان الزهرا در خرداد ماه 97 بر روي سايت مي باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir