اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی "اعراض نفسانی "

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:17

پخش برنامه رادیویی با موضوع "اعراض نفسانی" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه اول آبان  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "کیفیت آب و هوا "

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:16

پخش برنامه رادیویی با موضوع "کیفیت آب و هوا " سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی تحت عنوان "مدیریت سردرد ار منظر طب سنتی ایران"

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/21-10:31

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مدیریت سردرد ار منظر طب سنتی ایران" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز شنبه 20 مهر 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی " مزاج سرد و خشک"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:18

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مزاج سرد و خشک" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  13 شهریور 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir