اخبار طب ایرانی

پخش برنامه رادیویی"خوردن و آشامیدن"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:14

پخش برنامه رادیویی با موضوع "خوردن و آشامیدن" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه  7 آذر 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی"خواب و بیداری"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:15

پخش برنامه رادیویی با موضوع "خواب و بیداری" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه 29 آبان  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "حرکت و سکون"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:15

پخش برنامه رادیویی با موضوع "حرکت و سکون" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه 22 آبان  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "احتباس و استفراغ"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:16

پخش برنامه رادیویی با موضوع "احتباس و استفراغ" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه 8 آبان  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir