اخبار طب ایرانی

چهارمین جشنواره نمایشگاه ملی گیاهان دارویی فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-15:45

چهارمین جشنواره نمایشگاه ملی گیاهان دارویی فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)

مکان: تهران مصلی بزرگ امام خمینی زما: 21 الی 24 آبان 97

تلفن: 83532165-021    فاکس: 83532166-021

یازدهمین و دوازدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-15:28

یازدهمین و دوازدهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/5/11 با موضوعات تقسيم بندي انواع بيماري ها و قوانين كلي علاج بيماري ها در روز جمعه در تاریخ 97/5/12 با موضوعات قوانین استفراغ مواد،نضج و نشانه های آن در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/11-10:46

نهمین و دهمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/4/28 با موضوعات تدابیر بارداری و تدابیر فربهان در روز جمعه در تاریخ 97/4/29 با موضوعات اعراض نفسانی، تدابیر کهنسالان و تدابیر اطفال و نوجوانان در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پزشکان و ماما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-8:47

هفتمین و هشتمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/4/14 با موضوعات خور و خوش در روز جمعه در تاریخ 97/4/15 با موضوعات خواب و بیداری، حرکت و سکون و احتباس و استفراغ در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir