اخبار طب ایرانی

پخش برنامه "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" از سیب سلامت سیمای اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:13

برنامه گفتگوي پزشکي سیب سلامت از شبکه اصفهان با موضوع "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز  یکشنبه 17 آذر  1398 ساعت 16  انجام شد.

پخش برنامه رادیویی "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:14

پخش برنامه رادیویی با موضوع "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود بابائیان در روز چهارشنبه 13 آذر  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی"خوردن و آشامیدن"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:14

پخش برنامه رادیویی با موضوع "خوردن و آشامیدن" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه  7 آذر 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

پخش برنامه رادیویی"خواب و بیداری"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:15

پخش برنامه رادیویی با موضوع "خواب و بیداری" سلسله مباحث اصول ششگانه سته ضروریه در طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز چهارشنبه 29 آبان  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار طب ایرانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir