هیأت ارزشیابی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع می رساند هیأت ارزشیابی گروه طب فیزیکی و توانبخشی در تاریخ 27/10/97 ار مراکز آموزشی - درمانی وابسته به دانشگاه بازدید خواهند نمود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir