جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتید محترم گروه می رساند که جلسه شورای گروه روز 4شنبه مورخ 97/11/10 ساعت 30/8 در کلاس پاتولوژی برگزار می شود .لطفاً رأس ساعت حضور بهم رسانید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir