جلسه شورای پژوهشی و عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-7:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باطلاع اساتید محترم می رساند روز پنجشنبه مورخ 2 خرداد ساعت 8/30 جلسه شورای گروه درکلاس درس  پاتولوژی برگزار می شود.لطفا رأس ساعت حضور بهم رسانید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir