فراخوان طرحهای تحقیقاتی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فراخوان طرحهای تحقیقاتی

به پیوست نامه ریاست موسسه ملی تحقیقات در خصوص ششمین فراخوان طرحهای تحقیقاتی در خرداد ماه 97 ضمیمه می باشد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir