شروع بکار دفتر مشاوره اطلاعات پژوهشی در کتابخانه موید الاطباء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/07-12:42

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir