برگزاری پنجمین سمپوزیوم "ژنتیک و سلولهای بنیادی با رویکرد ژن درمانی" در تاریخ 12 اردیبهشت ماه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-11:55

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir