با خوشامد گویی به دانشجویان دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه دروس فیزیوپاتو در نیمسال دوم 97-96 که از تاریخ 96/11/28 کلاسها برگزار می گردد.

جدول برنامه بهمن ICM

جدول برنامه اصلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir