آیین نامه جدید جشنواره دانشجوی نمونه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/10-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به برگزاری جشنواره نمونه در زمستان 98 بدین ترتیب آیین نامه جدید جشنواره دانشجوی نمونه جاگذاری می شود.

آیین نامه دانشجوی نمونه - سال 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir