معاونت تخصصی و فوق تخصصی

کلید نتایج آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی سال 1394

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/05/08-11:53

راهنمای دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/07-7:12

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/04/02-5:38

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیاری سال 1394

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ مورخ 1394/2/31

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-11:22

محل برگزاری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/30-4:45

محل دریافت اعتراضات داوطلبان آزمون فلوشیپ و محل برگزاری آزمون کتبی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه (skill lab) واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) می باشد.

آزمون شفاهی فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/23-9:43

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – اردیبهشت ماه 1394

8446

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/02-7:41

846565489

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir