معاونت تخصصی و فوق تخصصی

نتایج آزمون کتبی فلوشیپ مورخ 1394/2/31

تاریخ ایجاد شنبه,2015/05/23-14:52

محل برگزاری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/05/20-8:15

محل دریافت اعتراضات داوطلبان آزمون فلوشیپ و محل برگزاری آزمون کتبی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه (skill lab) واقع در محوطه مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) می باشد.

آزمون شفاهی فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/05/13-13:13

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – اردیبهشت ماه 1394

8446

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/04/22-11:11

846565489

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir