معاونت تخصصی و فوق تخصصی

8446

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/02-11:11

846565489

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir