معاونت تخصصی و فوق تخصصی

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون فلوشیپ در خرداد ماه 1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-12:20

اطلاعیه فوری آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/27-14:04

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/22-11:22

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:46

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-10:29

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-11:24

اطلاعیه آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-9:38

دستور العمل و ظرفیت آزمون فلوشیپ

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:28

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت تخصصی و فوق تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir