اطلاعیه کارگاه های توانمند سازی دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/07/03-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برای دستیاران پذیرفته شده از تاریخ 1395/7/10 تا 1395/7/19 کارگاه های توانمند سازی برگزار خواهد شد.

حضور تمام وقت دستیاران در این کارگاه ها الزامی است و این حضور بخشی از نمره ارزیابی درون بخشی سالیانه دستیاران را جهت معرفی به امتحان ارتقا سالیانه تشکیل می دهد.

تأکید می نماید دستیاران در طول مدت شرکت در کارگاه، در هیچ یک از برنامه های گروه تخصصی مربوطه حضور نخواهند داشت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir