اطلاعیه زمان برگزاری آزمون فلوشیپ در خرداد ماه 1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-8:50

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir