اخبار گروه سم شناسی بالینی

نحوه ارزشیابی دوره های استیودنتی و کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-17:46

سنجه های اعتباربخشی جهت پزشکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-17:42

96/7/7- حضور اینترن ها در بخش

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/12-7:32

بدنبال تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای مهرماه اکسترن ها در بخش مسمومین حضور نمی یابند و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد در بخش حضور خواهند داشت. برنامه جدید ویزیت بخش و ICU مسمومین در سایت گروه قرار گرفته است.

صمیمانه و از طرف کلیه اساتید و پرسنل بخش مسمومین حضور فلوشیپ جدید جناب دکتر ذوفقاری متخصص محترم طب اورژانس را که سومین فلوشیپ این گروه می باشند  خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم.

مصوبات مربوط به قانون اعزام و همراهی بیمار توسط اینترن در مراکز آموزشی درمانی ابلاغی از ریاست محترم دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-17:30

سرفصل

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-6:37

مسمومیت ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/16-5:02

طرح درس های سم شناسی بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/10-8:59

جهت دریافت طرح درس های سم شناسی بالینی جناب آقای دکتر دوروشی به قسمت برنامه عملیاتی مراجعه فرمائید

یا اینجا را کلیک کنید

شرح وظایف اینترن ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-6:22

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir