اخبار گروه سم شناسی بالینی

راهنمای طبابت بالینی در خصوص تجویز داروهای کاهنده اسید معده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/22-11:22

دو مورد گایدلان درمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-9:51

سوالات تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-9:37

سوالات تشریحی پایان دوره یک ماهه مسمومین جهت دستیاران و کارورزان 

 به  ارزشیابی کارورزی مراجعه شود.

 

Guidelines

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-9:52

 دو مورد گاید لاین دستورات درمانی پاراکوات و قرص برنج:

به منابع کارورزی مراجعه شود.

 

منابع درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-7:37

چهار فایل و پاورپوینت جدید درسی در منابع آموزشی کارورزی برای استفاده کارورزان افزوده شد.

منابع درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-7:04

شش پاورپوینت آموزشی در منابع درسی کارورزان در سایت گروه سم شناسی بالینی بارگزاری شد.

نحوه ارزشیابی دوره های استیودنتی و کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-17:46

سنجه های اعتباربخشی جهت پزشکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-17:42

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir