اخبار گروه سم شناسی بالینی

دو مورد گایدلان درمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-13:21

سوالات تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-13:07

سوالات تشریحی پایان دوره یک ماهه مسمومین جهت دستیاران و کارورزان 

 به  ارزشیابی کارورزی مراجعه شود.

 

Guidelines

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-13:22

 دو مورد گاید لاین دستورات درمانی پاراکوات و قرص برنج:

به منابع کارورزی مراجعه شود.

 

منابع درسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-11:07

چهار فایل و پاورپوینت جدید درسی در منابع آموزشی کارورزی برای استفاده کارورزان افزوده شد.

منابع درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-10:34

شش پاورپوینت آموزشی در منابع درسی کارورزان در سایت گروه سم شناسی بالینی بارگزاری شد.

نحوه ارزشیابی دوره های استیودنتی و کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-20:16

سنجه های اعتباربخشی جهت پزشکان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-20:12

96/7/7- تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:17

بدنبال تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای مهرماه اکسترن ها در بخش مسمومین حضور نمی یابند و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد در بخش حضور خواهند داشت. برنامه جدید ویزیت بخش و ICU مسمومین در سایت گروه قرار گرفته است.

صمیمانه و از طرف کلیه اساتید و پرسنل بخش مسمومین حضور فلوشیپ جدید جناب دکتر ذوفقاری متخصص محترم طب اورژانس را که سومین فلوشیپ این گروه می باشند  خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir