اخبار گروه سم شناسی بالینی

نحوه ارزشیابی دوره های استیودنتی و کارورزی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-20:16

سنجه های اعتباربخشی جهت پزشکان

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-20:12

96/7/7- تبریک

تاریخ ایجاد شنبه,2017/12/16-11:17

بدنبال تصمیم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتدای مهرماه اکسترن ها در بخش مسمومین حضور نمی یابند و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد در بخش حضور خواهند داشت. برنامه جدید ویزیت بخش و ICU مسمومین در سایت گروه قرار گرفته است.

صمیمانه و از طرف کلیه اساتید و پرسنل بخش مسمومین حضور فلوشیپ جدید جناب دکتر ذوفقاری متخصص محترم طب اورژانس را که سومین فلوشیپ این گروه می باشند  خدمت ایشان تبریک عرض می نماییم.

امتحان پایان بخش

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/15-21:09

امتحان کارورزان در تاریخ 30/5/96 بصورت شفاهی و کتبی در بیمارستان خورشید انجام خواهد شد

کنفرانس مسمومیتها

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/15-21:07

کنفرانس یکروزه سمومیتهای شایع در تاریخ 96/5/12 در سالن گسترش دانشگاه برگذار میگردد

امتحان کارورزان در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 راس ساعت 8 صبح دربیمارستان خورشیدبرگزار می گردد.

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/19-21:04

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه سم شناسی بالینی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir