سوالات تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-13:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سوالات تشریحی پایان دوره یک ماهه مسمومین جهت دستیاران و کارورزان 

 به  ارزشیابی کارورزی مراجعه شود.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir