روان شناسی سلامت

بازدید از گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-10:45

 گروه روانشناسی سلامت دانشکده پزشکی در روز سه شنبه  مورخ 1398/09/12  بذیرای مهمانان و بازدید کنندگان ادواری  رشته روانشناسی سلامت مقطع کارشناسی ارشد ازهیات بورد روانشناسی بالینی  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد. 

تست خبر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-10:48

تست خبر 1398/6/31

تست خبر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-6:33

تست خبر گروه روانشناسی سلامت 14مرداد 98

Subscribe to RSS - روان شناسی سلامت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir