اخبارگروه روان پزشکی

کوریکولوم آموزش دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-12:10

منتخب مجلات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-9:06

برنامه امتحانات دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/26-13:55

برنامه ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:13

کشیک و آنکال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-10:01

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رسانیم که برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در بهمن ماه 97 بر روی سایت قرار گرفت

برنامه درسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-14:25

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-8:02
Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir