شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/25-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی مشترک گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و مرکز تحقیقات روان تنی روز سه شنبه 25 تیرماه 98 در سالن مرکز تحقیقات علوم رفتاری برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir