دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون درون بخشی دستیاران گروه رادیوانکولوژی روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir